Historia działalność Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bydgoszczy.

Nowy Zarząd Miejski rozpoczął pracę w trudnym okresie. Upadek zakładów pracy, bezrobocie, wysoka inflacja powodują, że członkowie OSP w trosce o zdobycie środków na utrzymanie  rodzin coraz mniej czasu mogli poświęcić pracy społecznej jednocześnie zmalało zainteresowanie kierownictw zakładów pracy na rzecz ochrony  p. poż. Tylko zapałowi bezinteresownych i sprawdzonych działaczy naszego Związku OSP należy zawdzięczać, że społeczny ruch strażaków ochotników nie został pogrzebany. W1993 roku ze względu na likwidację jednostek OSP w 2 pod bydgoskich gminach Białe Błota i Nowa Wieś Wielka uległy likwidacji Zarządy Gminne Związku OSP.W tej sytuacji OSP: Brzoza, Łochowo i Nowa Wieś Wielka zgłosiły chęć działania w naszym Zarządzie Miejskim Związku OSP. Przekształcono go w Zarząd Miejsko Gminny Związku OSP RP. W 1992 roku Zarząd Związku wychodząc naprzeciw  wnioskom OSP zorganizował I Bydgoskie Zawody Pożarnicze według własnego regulaminu. Zawody te były sprawdzianem sprawności i wyszkolenia bojowego strażaków ochotników, a jednocześnie okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi strażami. Te coroczne spotkania strażaków na zawodach pożarniczych okazały się potrzebne i akceptowane są przez większość strażaków nie tylko bydgoskich, ale i z rejonu nakielskiego oraz z sąsiedniego województwa toruńskiego. Zapraszani na bydgoskie zawody chętnie w nich startowali. Organizowanie takich sprawdzianów zostało przyjęte z zadowoleniem, gdyż Komenda Rejonowa PSP w latach 90-tych zawodów sportowo – pożarniczych nie organizowała, a tylko niektórzy pracownicy pomagali nam w organizacji tych pożytecznych dla OSP sprawdzianów . Kadra i elewi Szkoły Podoficerskiej Pożarnictwa PSP z Bydgoszczy wspierali nas w sędziowaniu  tych zawodów  i pomagają Związkowi OSP w ich organizowaniu.

Kolejny VI Zjazd Miejski Związku OSP RP w Bydgoszczy odbył się w dniu 23 marca 1996 roku w świetlicy Szkoły Podoficerów Pożarnictwa przy ul. Glinki 86. W Zjeździe wzięło udział 23 na 28 delegatów wybranych na Walnych Zebraniach OSP. W Zjedzie uczestniczyli przedstawiciele : Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP druh Zdzisław Dąbrowski, Z-ca Komendanta Woj. PSP bryg. Włodzimierz Marasz, Komendant Rejonowy PSP mł. Bryg. Tadeusz Banach, Wójt Gminy Białe Błota Hieronim Czarnowski oraz dyrektorzy i prezesi zakładów pracy.

Główne tematy dyskusji to:

 • unormowanie sytuacji prawnej Związku OSP,
 • szkolenie funkcyjnych,
 • pozyskiwanie sponsorów wspierających OSP,
 • braki materiałów szkoleniowych,
 • brak zainteresowania władz miejskich działalnością OSP,
 • nawiązanie współpracy z młodzieżą organizując„Turniej Wiedzy Pożarniczej”
 • pozyskiwanie nowych członków,
 • korzystanie z doświadczeń firm zagranicznych w Polsce w zakresie ochrony p.poż i przenoszenie tych doświadczeń na teren polskich zakładów.

Zjazd wybrał Zarząd Miejsko – Gminny w składzie:

 • Chwil Tadeusz – Prezes
 • Szmyt Leszek – Vice prezes
 • Banach Tadeusz – Vice prezes
 • Dietrych Edgar – Vice prezes
 • Janeczek Roman – Skarbnik
 • Mróz Kazimierz – Sekretarz
 • Nadolna Alicja – Członek Prezydium

Oraz Członkowie Zarządu Związku druhowie : Jan Bruszczak, Stefan Czerniak, Lech Dańczyk, Jerzy Gnaczyński, Piotr Głowski, Marek Hejmej, Edmund Jagielski, Feliks Kłos, Kazimierz Kampiński, Adam Łasa, Jerzy Małecki, Henryk Matuszak, Adam Mazur, Krzysztof Papierski, Grzegorz Pracz, Zdzisław Stachurski, Jan Frelichowski i Henryk Ziuziakowski.

Komisja Rewizyjna Związku została wybrana w składzie:

 • Przewodniczący: Jan Roszkowski 
 • Członkowie : Janeczkowski Ryszard, Stengel Zbigniew

Zarząd w wybranym składzie działał do 23 listopada 1998 roku kiedy to na mocy Uchwały Zarządu Głównego oraz Uchwały nr 2 Zarządu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 2 października 1998roku przystąpiono do zmiany struktury Związku OSP do nowego podziału administracyjnego kraju.

Wytyczne Zarządu Głównego i Uchwały Zarządu wojewódzkiego wprowadziły nowe ogniwo Związku OSP tj. Zarządy Powiatowe. Do tworzenia tych Zarządów Zarząd Główny ZOSP powołał swoich Pełnomocników  i tak Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego w Bydgoszczy pełnomocnikiem do utworzenia Zarządu Miejskiego powiatu Bydgoskiego grodzkiego został druh Szmyt Leszek, który  na Plenarnym Posiedzeniu Zarządu Miejsko Gminnego Związku OSP RP został wybrany na funkcję Prezesa Zarządu Miejskiego Związku OSP RP w Bydgoszczy.

Natomiast dotychczasowy Prezes Zarządu Miejsko Gminnego Związku OSP RP druh Tadeusz Chwil został minowany przez Zarząd Główny Związku OSP RP

pełnomocnikiem do tworzenia Zarządu Powiatowego powiatu bydgoskiego

ziemskiego. W tej sytuacji zrezygnował ze swej dotychczasowej funkcji i pozostał nadal Członkiem Prezydium Zarządu Miejskiego Związku OSP RP w Bydgoszczy.

Wkrótce w miesiącu grudniu 1998 roku został on wybrany Prezesem Zarządu Powiatowego Ziemskiego Związku OSP RP w Bydgoszczy. Wówczas też z grona  jednostek  OSP do tworzonego nowego powiatu odeszły jednostki OSP : Brzoza, Łochowo i Nowa Wieś Wielka.

Lata 1998 i 1999  to okres reorganizacji Związku OSP, a także przygotowań do obchodów 135 rocznicy powstania OSP w Bydgoszczy. Do przygotowań tej rocznicy włączyły się władze miasta oraz niektóre zakłady pracy.

5 listopada dzięki uprzejmości Komendanta Miejskiego PSP główna uroczystość z okazji 135 rocznicy powstania OSP w Bydgoszczy odbyła się w remizie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ulicy Pomorskiej. Na uroczystości gościliśmy:Wojewodę Józefa Rogackiego , Przewodniczącą Rady Miasta Felicję Gwińcińską , Prezydenta Miasta Romana Jasiakiewicza , przedstawiciela Zarządu Głównego Z OSP RP , Prezesa Zarządu Wojewódzkiego dh Zdzisława Dąbrowskiego , sekretarza Zarządu Stanisława Kwaśnika , z-cę Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Ryszarda Janeczkowskiego , Komendanta Miejskiego mł.bryg. Wojciecha Gmurczyka , Dyrekcje i przedstawicieli zakładów w których funkcjonują OSP a także wielu znakomitych gości z którymi współpracujemy na codzień. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali na pamiątkę kryształowe kufle ze stosowną dedykacją. Pięciu przedstawicieli Bydgoszczy otrzymało z rąk Wojewody Krzyże Zasługi: jeden złoty i po dwa srebrne i brązowe. Pan Prezydent wręczył 9 przedstawicielom zakładowych OSP Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

15 marca 2001r. odbył się Zjazd Miejski, który wybrał władze Związku w Bydgoszczy w kadencji 2001-2006. Gośćmi Zjazdu byli: Prezes Zarządu Wojewódzkiego Zw. Osp RP dh Zdzisław Dąbrowski, Członek Zarządu Miasta dh Jacek Bukowski, z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Ryszard Janeczkowski i dyrektor biura Zarządu Wojewódzkiego dh Piotr Tomaszewski.

Zarząd Miejski wybrał Prezydium w następującym składzie:

 • Leszek Szmyt – Prezes
 • Edgar Dietrich – V-ce
 • Roman Janeczek – Skarbnik
 • Jerzy Gnaczyński – Sekretarz
 • Wojciech Gmurczyk – Członek
 • Andrzej Gapski – Członek

Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Tadeusz Chwil – Przewodniczący
 • Ryszard Janeczkowski – Członek
 • Zdzisław Stypka – Członek
 • Stanisław Rychlewski – Członek

28 września2001roku odbyły się uroczystość z okazji 80-lecia powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W uroczystości wzięli udział: Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Felicja Gwincińska, Członek Zarządu Miasta dh Jacek Bukowski, Prezes Zarządu Wojewódzkiego dh Zdzisław Dąbrowski, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej PSP bryg. Paweł Fronczak, kapelan strażaków województwa kujawsko-pomorskiego ks. Zenon Rutkowski i wielu znakomitych Gości którzy nas wspierają w naszym codziennym działaniu.

Gościliśmy także delegację strażaków z Dornbirn ( Austria) , na czele której stał komendant Peter Schnajder. Prezydent Miasta z tej okazji wyróżnił Zarząd Miejski Zw. OSP RP „Medalem Prezydenta Bydgoszczy”. Zostały wręczone puchary dla najlepszych Jednostek z terenu miasta w 2000 roku.

Dnia 22.10.2004r w Szkole Podoficerskiej PSP odbyły się uroczystości związane ze 140 -lecia powstania OSP w Bydgoszczy i 45 – lecia funkcjonowania władz Związku. Z tej okazji Zarząd Oddziału Miejskiego otrzymał sztandar ufundowany przez ochotników naszego miasta. Zarząd został wyróżniony srebrnym medalem.

Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Wielu najbardziej zasłużonych otrzymało wyróżnienia. Wojewoda Romuald Kosieniak wręczył Złoty Krzyż Zasługi dh K. Mrozowi ,srebrny dh   R. Janeczkowi, a brązowe dh  B. Szymczakowi. Brązowe odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” otrzymali dh St. Rychlewski i  J. Burzyński. Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Zw. OSP RP wręczył Złote Znaki Związku dh Zdzisławowi Stypce   i Romanowi Woźniakowi. Medalem honorowym Bolesława Chomicza został wyróżniony dh Leszek Szmyt. Wiele druhen i druhów ,a także osób wspierających działania Zarządu Miejskiego zostało odznaczonych złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami” Za zasługi dla pożarnictwa”. W uroczystości wzięły udział  drużyny młodzieżowe z OSP UNILEVER i OSP GOGOLINEK , gościliśmy także delegację strażaków z AUSTRII z Dornbirn.

A orkiestra z OSP Więcbork  pięknie przygrywała.

Za społeczną działalność Zarząd Miejski OSP  w Bydgoszczy  był wyróżniany:

 Brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 27 luty 1998r przez Zarząd Główny  Związku,

„ Medalem Prezydenta Bydgoszczy” – 29 września 2001r przez prezydenta miasta,

„ Medalem Kazimierza Wielkiego „ – 9 kwietnia 2002 r przez Radę Miasta Bydgoszczy,

Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa „  – 22 października 2004r przez Zarząd Główny Związku.